ΣΤΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΚΙΝΔΡΗ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Στο Θεόδωρο Σκίνδρη το Τμήμα Περιβάλλοντος και  Πολιτικής Προστασίας του Πολίτη  από τον Δήμαρχο Διδυμοτείχου κο Ρωμύλο Χατζηγιάννογλου.
Σήμερα στο γραφείο του Δημάρχου Διδυμοτείχου υπογράφτηκε το πρακτικό και επίσημα αναλαμβάνει από Δευτέρα  τα καθήκοντά του.
Ο κος Σκίνδρης θα είναι συντονιστής  για την πρόληψη  ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στον Καλικρατικό  δήμο. 
Για τον σχεδιασμό πολιτικής προστασίας:
ε.1. Συμμετέχει στην κατάρτιση και ενιαία διαχείριση σε τοπικό επίπεδο, ολοκληρωμένων σχεδίων πρόληψης δομικού χαρακτήρα, με σκοπό την εναρμόνισή τους με τις δράσεις μη δομικού χαρακτήρα και τα Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης των Συνεπειών τους του Δήμου.
ε.2. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τους συντονιστές των ΛΕ.Ε.Α. του οικείου επιπέδου τα Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης των Συνεπειών τους του Δήμου, τα οποία εξειδικεύουν τις δράσεις των αντίστοιχων σχεδίων της Εθνικής Αρχής σε τοπικό επίπεδο και υποβάλλει αυτά μέσω της εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου, στο Δήμαρχο για έγκριση.
στ. Υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα πολιτικής προστασίας, διοργανώνει και συμμετέχει σε ασκήσεις, σε συνεργασία με την οικεία Περιφέρεια και την Εθνική Αρχή, με σκοπό την αξιολόγηση των ανωτέρω σχεδίων.
ζ. Συγκεντρώνει, επικαιροποιεί και διατηρεί καταστάσεις διαθεσιμότητας και ετοιμότητας ανθρώπινου δυναμικού και μέσων των ΛΕ.Ε.Α. επιπέδου δήμου επιπέδου δήμου και στις περιπτώσεις Δήμων της παρ. 5 του άρθρου 7 του ανθρώπινου δυναμικού και μέσων που διατίθενται από το Δήμο σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Εθνικής Αρχής, τις οποίες υποβάλλει στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της οικείας περιφέρειας. Στην κατάσταση αυτή συμπεριλαμβάνεται το δυναμικό και τα μέσα που μπορούν να διατεθούν εκτός δήμου για την παροχή υποστήριξης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, στο πλαίσιο των προβλέψεων της παραγράφου 3 του άρθρου 31, καθώς και οι διατιθέμενοι πόροι μέσω των μνημονίων συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα.
η. Υποστηρίζει τον Συντονιστή Έκτακτης Ανάγκης για την αξιολόγηση του επιπέδου ικανότητας των ΛΕ.Ε.Α. του οικείου επιπέδου, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Συντονιστές ΛΕ.Ε.Α. και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Εθνικής Αρχής, με σκοπό τη διαπίστωση ελλείψεων στους τομείς σχεδιασμού, οργάνωσης, εξοπλισμού, εκπαίδευσης και ασκήσεων και υποβάλλει συνοπτική σχετική έκθεση της αξιολόγησης στην Εθνική Αρχή.
θ. Υποβάλλει, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές εισηγήσεις των επικεφαλής οργανικών μονάδων των ΛΕ.Ε.Α. του επιπέδου του και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Εθνικής Αρχής, προτάσεις:
θ.1.Προς τον Δήμο για την κατάρτιση του οικείου προϋπολογισμού πολιτικής προστασίας.
θ.2. Με απόφαση του Δημάρχου, προς την Περιφέρεια για την ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με σκοπό την ενίσχυση των ικανοτήτων του Δήμου για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών και των συνεπειών τους, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των ικανοτήτων των ΛΕ.Ε.Α του οικείου επιπέδου.
θ.3. Με απόφαση του Δημάρχου, προς την Εθνική Αρχή για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας.
ι. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην Τοπική Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης του άρθρου 18 του παρόντος νόμου.
ια. Καταρτίζει τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς του άρθρου 24 του παρόντος νόμου.


Επιμέλεια: panos Thrakiotis *Η αναδημοσίευση περιεχομένου του tvthrakiotis επιτρέπεται με μοναδική προϋπόθεση την αναφορά της πηγής. Ευχαριστούμε!
Κοινή χρήση:  

Σχόλια