Σουφλί 17 Μαρτίου 2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 (Αρμοδιότητες Δημάρχου) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/Α’/11.03.2020).
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την αναστολή λειτουργίας των λαϊκών αγορών σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου Σουφλίου (Σουφλί, Τυχερό, Μεγάλο Δέρειο και Ρούσσα) , μέσα στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού, μέχρι νεωτέρας.

                          Ο
   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ