Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού έργου "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ - ΘΥΜΑΡΙΑΣ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3013/13-04-2020 

ΕΡΓΟ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟY ΤΥΧΕΡΟΥ - ΘΥΜΑΡΙΑΣ» 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: 
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟY ΤΥΧΕΡΟΥ - ΘΥΜΑΡΙΑΣ»
 ( CPV: 45233120-6: Έργα οδοποιίας) 

Ο Δήμος Σουφλίου διακηρύττει ότι την 20η του μηνός Μαϊου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σουφλίου (Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 180 – 68400 Σουφλί), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός σύμφωνα με το σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του εδ. α, παρ. 2 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου: 
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟY ΤΥΧΕΡΟΥ - ΘΥΜΑΡΙΑΣ» 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 696.010,52 ευρώ (με Γ.Ε.+Ο.Ε+Απρόβλεπτα) 
 Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 83/2018 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σουφλίου, ανέρχεται στο ποσό των 701.612,90 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 870.000 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση με ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.soufli.gr). 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα (πρότυπο: έργα κάτω των ορίων). 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ δηλαδή 14.032,26 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Σουφλίου. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις. 
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 12 (δώδεκα) μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουφλίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Σουφλίου, Τεχνική υπηρεσία με διεύθυνση Βας. Γεωργίου 180, 68400 Σουφλί, τηλ. 25543.50.131, Φαξ: 25543.50.113 email: sidera@0890.syzefxis.gov.gr
URL: www.soufli.gr, αρμόδιος υπάλληλος αρμόδιος υπάλληλος κα Σιδερά Μαρία τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 Σουφλί, 13/04/2020 
Ο Δήμαρχος Σουφλίου 
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


1. Διακήρυξη - Μελέτη
2. Οικονομική προσφορά 
3. ΤΕΥΔ (*.pdf)
4. ΤΕΥΔ (*.doc)
Share:  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου