Επαναλειτουργία Λαϊκών Αγορών Αλεξανδρούπολης και Φερών

Την Πέμπτη 30-04-2020 θα λειτουργήσει η λαϊκή αγορά στην Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης, επί της οδού Παπαναστασίου, από την οδό Πέλλας έως και την οδό Αμμοχώστου, από τις 07.00 έως και τις 14.30, με την συμμετοχή μόνο των παραγωγών του Δήμου Αλεξανδρούπολης που φέρουν κατά την έκδοση της παρούσας ανανεωμένη ετήσια άδεια (54 παραγωγοί).


Έχοντας υπόψη :
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α707.06.2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
  2. Τις διατάξεις της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-3-2020, τεύχος Α’) και ειδικότερα της παρ.7 του άρθρου 5 αυτής.
  3. Τις διατάξεις του Ν.4497/2017 ( ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
  4. Τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ 23451/2020 – ΦΕΚ 12’10/β/07-04-2020 «Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως και τις 30.4.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.»
  5. Την υπ’ αριθ. 465/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης.
  6. Την υπ’ αριθ. 75/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης.
  7. Την υπ’ αριθ. 180/14-04-2020 Απόφαση Δημάρχου, «Αναστολή λειτουργίας λαϊκών αγορών».
Αποφασίζουμε
Λόγω της εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε ισχύ οι διατάξεις των σχετικών Π.Ν.Π. και Κ.Υ.Α. και ειδικότερα της αποφυγής συγχρωτισμού, την άρση της αναστολής λειτουργίας των λαϊκών αγορών στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αλεξανδρούπολης, από την Πέμπτη 30-04-2020 ως εξής:
Την Πέμπτη 30-04-2020 θα λειτουργήσει η λαϊκή αγορά στην Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης, επί της οδού Παπαναστασίου, από την οδό Πέλλας έως και την οδό Αμμοχώστου, από τις 07.00 έως και τις 14.30, με την συμμετοχή μόνο των παραγωγών του Δήμου Αλεξανδρούπολης που φέρουν κατά την έκδοση της παρούσας ανανεωμένη ετήσια άδεια (54 παραγωγοί).
Η τοποθέτηση των παραγωγών θα γίνει με επιμέλεια και ενημέρωση εκ μέρους του τμήματος Εσόδων, Περιουσίας, Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης (τηλ. επικοινωνίας: 25510 64151,64152).
Από Δευτέρα 04-05-2020 και εντεύθεν, στον Δήμο Αλεξανδρούπολης θα λειτουργούν ταυτοχρόνως κάθε Δευτέρα και Πέμπτη και από ώρα 07.00 έως και 14.30 μόνο για τους παραγωγούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης, η λαϊκή αγορά στην Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης (επί της οδού Παπαναστασίου, από την οδό Πέλλας έως και την οδό Αμμοχώστου) και η λαϊκή αγορά στην Δ.Ε. Φερών (νότια του σχολικού συγκροτήματος του Λυκείου Φερών)
Η συμμετοχή των παραγωγών, λόγω αποφυγής συγχρωτισμού, ανά λαϊκή αγορά θα περιορίζεται μέχρι του ποσοστού 50% επί του συνόλου των παραγωγών του Δήμου Αλεξανδρούπολης που φέρουν κατά την έκδοση της παρούσας ανανεωμένη άδεια. (27 παραγωγοί).
Η επιλογή των παραγωγών, οι οποίοι την Δευτέρα 04-05-2020 θα συμμετέχουν σε εκάστη λαϊκή αγορά θα προκύψει μέσα από δημόσια κλήρωση την Τρίτη 28-04-2020 και ώρα 12.00, στην αίθουσα του Δ.Σ., ενώπιον του Αντιδημάρχου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κιζιρίδη Γεωργίου, της Αν. Προϊσταμένης του τμήματος Εσόδων κ. Λυμπερίδου Φανής και της υπαλλήλου κ. Στογίδου Μαρίας, καθώς και του νομίμου εκπροσώπου του σωματείου Παραγωγών Λαϊκών Αγορών.
  Το αποτέλεσμα της δημόσιας κλήρωσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης www.alexpolis.gr .
Η συμμετοχή, όπως προκύψει μετά την δημόσια κλήρωση, θα συνεχιστεί εναλλάξ κατά την επόμενη ημέρα λειτουργίας των λαϊκών αγορών (π.χ. όσοι συμμετέχουν την Δευτέρα 04-05-2020 στην λαϊκή αγορά της Δ.Ε. Φερών την Πέμπτη 07-05-2020 θα συμμετέχουν στην λαϊκή αγορά της Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης και αντίστροφα κ.ο.κ.).
Η τοποθέτηση των παραγωγών θα γίνει άπαξ με επιμέλεια και ενημέρωση εκ μέρους του τμήματος Εσόδων, Περιουσίας, Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης (τηλ. Επικοινωνίας 25510 64151,64152).
Η συμμετοχή των παραγωγών του Δήμου Αλεξανδρούπολης που φέρουν ανανεωμένη άδεια στην λαϊκή αγορά της Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης και δεν έχουν αντίστοιχη άδεια για την λαϊκή αγορά της Δ.Ε. Φερών, θα είναι ατελής για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι Π.Ν.Π. οι οποίες προσδιορίζουν τα μέτρα αντιμετώπισης διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Η συμμετοχή των παραγωγών του Δήμου Αλεξανδρούπολης που φέρουν ανανεωμένη άδεια στην λαϊκή αγορά της Δ.Ε. Φερών και δεν έχουν αντίστοιχη άδεια για την λαϊκή αγορά της Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης θα είναι ατελής για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι Π.Ν.Π. οι οποίες προσδιορίζουν τα μέτρα αντιμετώπισης διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Από την Πέμπτη 30-04-2020, αίρεται η αναστολή λειτουργίας των παραγωγών στάσιμου εμπορίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στις Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης και Φερών, στα σημεία όπου φέρουν εκάστη/έκαστος, κατά την έκδοση της παρούσας, ανανεωμένη ετήσια άδεια.
• Για κάθε κοινόχρηστο χώρο που έχει παραχωρήσει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου παραμένει σε αναστολή οποιαδήποτε δραστηριότητα με συναφές αντικείμενο μέχρι νεωτέρας απόφασης.
Καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας των λαϊκών αγορών στην Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης και Φερών, για την αντιμετώπιση διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, τόσο οι παραγωγοί συμμετέχοντες στις λαϊκές αγορές, όσο και οι παραγωγοί στάσιμου εμπορίου, της Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης και Φερών, υποχρεούνται να τηρούν απαρέγκλιτα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής και συλλογικής προστασίας και αποφυγής συγχρωτισμού και ειδικότερα:
Μεταξύ των εκθετηρίων των παραγωγών θα τηρείται κατ’ ελάχιστον 5 μέτρα απόσταση.
Σε κάθε εκθετήριο, υπ’ ευθύνη των παραγωγών, θα πρέπει να υπάρχουν αλκοολούχο απολυμαντικό υγρό χεριών και γάντια μιας χρήσεως. Οι παραγωγοί οφείλουν να φέρουν μάσκα την οποία θα χρησιμοποιούν καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας των λαϊκών αγορών και για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι Π.Ν.Π. οι οποίες προσδιορίζουν τα μέτρα αντιμετώπισης διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
1) Το Δίκτυο Εθελοντών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, θα συντονίσει και θα προβεί σε θερμομετρήσεις, και σε διανομή έντυπου υλικού πληροφόρησης, όπου θα αναγράφονται μέτρα αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, στα σημεία εισόδου των λαϊκών αγορών με ανάλογη παροχή συμβουλών κατά την διάρκεια λειτουργίας τους και για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι σχετικές Π.Ν.Π.
2) Εντέλλεται η Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης να προβεί μετά το πέρας λειτουργίας των λαϊκών αγορών στην Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης και Φερών, σε σχολαστικές απολυμάνσεις των χώρων όπου διεξάγονται οι λαϊκές αγορές στις αντίστοιχες ενότητες.
3) Εντέλλεται η Δημοτική Αστυνομία να προβεί σε τακτικούς ελέγχους τήρησης των μέτρων ατομικής και συλλογικής προστασίας, καθώς και αποφυγής του συγχρωτισμού κατά την διάρκεια λειτουργίας στους χώρους των λαϊκών αγορών στις αντίστοιχες ενότητες και για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι σχετικές Π.Ν.Π. .
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ
Share:  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου