ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η του μηνός Ιουνίου έτους 2020 , ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).Α/Α
ΘΕΜΑ  
Αιτήσεις – Ερωτήσεις – Ενημερώσεις
1Έγκριση Τροποποίησης ( 5η ) Τεχνικού Προγράμματος 2020
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος – Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
2Έγκριση (7ης ) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020
Εισηγητής :κ. Πιστόλας Νικόλαος - Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 
3Έγκριση υποβολής πρότασης για το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου « Δράσεις Περιβάλλοντος Ισοζυγίου 2019-2020»/ στον άξονα προτεραιότητας 1 ( ΑΠ 1 ) { Αστική Αναζωογόννηση 2019 } στο μέτρο 2.2
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος – Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
4Λήψη απόφασης συµµετοχής του ∆ήµου Σουφλίου, στην υπ’ αρ. Πρωτ. 4976/30-10-2019 µε κωδικό ΥΜΕΠΕΡΑΑ_05 με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3383 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής µε τίτλο «Δράση 14.6i.26.5.2: Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος – Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
5Λήψη απόφασης συµµετοχής του ∆ήµου Σουφλίου, στην υπ’ αρ. Πρωτ. 6046/16-12-2019 µε κωδικό ΑΜΘ92 με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4050 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη». Άξονας Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων»», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) µε τίτλο «ΔΡΑΣΗ 6Β.11.1: ««ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ»»
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος – Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
6ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΌ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΕΤΑΑ για τη Δημιουργία Πράσινων Σημείων και Δικτύωση τους στην Περιφέρεια ΑΜΘ
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ – Δημούτσης Αθανάσιος 
7Έγκριση της τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σουφλίου»
Εισηγητής : Ματζιάρας Μαρίνος_ Κοινωνικός Λειτουργός 
8Ενημέρωση & Αποδοχή Αποποίησης & Παραίτησης Εκκαθαριστών των Δημοτικών Επιχειρήσεων Δήμου Σουφλίου, α) ΣΟΕΔΗΣ ΑΕ & β) Εταιρεία Κατασκευής Τεχνικών Έργων Τυχερού
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ – Δημούτσης Αθανάσιος

Σας πληροφορούμε ότι ξεκινά, από την επόμενη συνεδρίαση, η ζωντανή μετάδοση (live streaming) των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου από την Ιστοσελίδα
www.tvthrakiotis.gr
Στη σελίδα αυτή, μπορείτε να παρακολουθείτε τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου την ώρα ακριβώς που πραγματοποιούνται.
Για να δείτε πότε είναι η επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση, επιλέξτε τις Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου