Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 18-09-2019 έως 27-09-2019


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
 Έχοντας υπόψη: -Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, - Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουφλίου (ΦΕΚ 3160/τ.Β΄/30-12-2011), με τις τροποποιήσεις του όπως ισχύει. προτίθεται να προσλάβει:
 Α)έναν / μία (1) ειδικό -ή συνεργάτη- τιδα, ο/η οποίος/α θα απασχοληθεί στον Δήμο Σουφλίου, με την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών εργασιών των διοικητικών και γραμματειακών λειτουργιών που απευθύνονται προς τον Δήμαρχο, 
Β)έναν / μία (1) ειδικό -ή συνεργάτη- τιδα, ο/η οποίος/α θα απασχοληθεί στον Δήμο Σουφλίου, με θέματα προγραμματισμού δασικής πολιτικής, προστασίας δασών, οργάνωσης δασικών έργων και υποδομών, και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση των δύο (2) ανωτέρω θέσεων. 
Για την πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτούνται : 
1.Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). δηλαδή: 
- Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12 Ν.3584/2007).
 - Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού ( 21ο έτος , άρθρο 13 του Ν. 3584/2007). 
- Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν.3584/2007). 
- Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007). 
- Να μην έχουν ποινική καταδίκη , στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση - ( άρθρο 16 του Ν. 3584/2007). 
- Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007). Απαιτείται η υποβολή, χωριστά από την αίτηση, υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι αυτά πληρούνται. 
2.Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή T.E.I. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, νομίμως αναγνωρισμένο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 82 του ν. 3584/07. 
3.Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. 
Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας. 
Ο Δήμαρχος με απόφασή του, που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, θα προσλάβει το πρόσωπο που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλο. 
Η σχετική ανακοίνωση θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, θα αναρτηθεί στο site του Δήμου και στο Διαύγεια. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή από 18-09-2019 έως 27-09-2019.
 Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Δήμο Σουφλίου (αρμόδια κα Αναγνωστοπούλου Αθανασία τηλ. επικοινωνίας: 2554-350-110), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

Επιμέλεια: panos Thrakiotis *Η αναδημοσίευση περιεχομένου του tvthrakiotis επιτρέπεται με μοναδική προϋπόθεση την αναφορά της πηγής. Ευχαριστούμε!